Ett nytt svenskt regelverk om dataskydd införs och personuppgiftslagen upphävs. Lagen innebär att bestämmelser tillkommer som kompletterar EU:s dataskyddsförordning. Ikraftträdande är 25 maj 2018.

För arkivverksamhet och behandling av personuppgifter är utgångspunkten att myndigheter och andra som omfattas av föreskrifter om arkiv (arkivlagen) har enligt gällande rätt rättslig grund för behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.

Vidarebehandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse ska enligt EU:s dataskyddsförordning inte anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen och någon rättslig grund behöver inte fastställas för sådan vidarebehandling. Det är alltså tillåtet att bevara personuppgifter för arkivändamål utifrån arkivlagens intentioner.

I propositionen beskrivs detta i avsnitt Arkivändamål av allmänt intresse avsnitt (sidan 109).

"Svenska myndigheter, kommunala bolag och vissa andra organ är

enligt arkivlagen (1990:782) skyldiga att bevara sina allmänna

handlingar. Myndigheternas arkiv är enligt 3 § arkivlagen en del av det

nationella kulturarvet och ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att

de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av

information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens

behov. Enligt regeringens mening står det klart att den behandling av

personuppgifter som utförs för att uppfylla de krav som ställs i

arkivlagen och anslutande föreskrifter måste anses ske för arkivändamål

av allmänt intresse."


Länk till regeringens sida med mer information
Direktänk till propositionen 2017/18:105 Ny dataskyddslag

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat