Samrådsgruppen har tidigare gett ut en vägledning gällande hantering av enskilda vårdgivares patientjournaler. 2016 påbörjades arbetet med att uppdatera vägledningen. Under arbetets gång har det blivit allt tydligare att det saknas reglering i lag för hur landsting/regioner ska förhålla sig i frågan. Det är ett komplext område. Vi har sökt svar på några av frågeställningarna hos IVO/Datainspektion vilka inte kan svara med hjälp av dagens lagstiftning vilket ytterligare bevisar komplexiteten.

Samrådsgruppen har lämnat synpunkter till direktivet för den kommande arkivutredningen angående denna fråga.

Det som gäller i dag enligt patientdatalagen (PDL) för privata vårdgivare är följande: I 9 kap. 1 § PDL anges under vilka förutsättningar patientjournaler inom hälso- och sjukvården får överlämnas. Enligt denna bestämmelse får IVO, om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt PDL eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, besluta att patientjournalerna ska tas om hand. IVO får också besluta om omhändertagande av patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård, om den som ansvarar för hanteringen av journalerna ansöker om det, och det finns ett påtagligt behov av att journalerna tas om hand.

I 8 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården anges att om en enskild verksamhet i hälso- och sjukvården inte ska drivas vidare, ska vårdgivaren, dödsboet, konkursboet, eller likvidatorn säkerställa att de patientjournaler som finns i verksamheten tas om hand på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Om patientjournalerna inte kan tas om hand ska den som ansvarar för dem ansöka hos IVO om omhändertagande av journalerna enligt bestämmelserna i 9 kap. 1 § andra stycket PDL.

Något annat lagstöd än ovan för att överta patientjournaler från en enskild verksamhet finns inte.

I Region Skåne har Regionstyrelsen beslutat om kontinuitet i vårdinformationen, praktiskt löser man det genom att skriva ett förvaringsavtal. Du kan ta del av rutinerna här:

 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/arkiv/agande/privatisering_och_nya_driftsformer.pdf

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/arkiv-och-informationshantering/#50285

 

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat