Genom Kulturarvspropositionen (prop. 2016/17:116) har regeringen aviserat att en genomgripande översyn av arkivområdet och Riksarkivets roll och uppgifter ska genomföras. Samrådsgruppen ger här ett inspel till utredningsdirektiven och lyfter fram delar i nuvarande lagstiftning som särskilt bör genomlysas i kommande utredning.

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat