I en utredning Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) föreslås att fristående skolor ska, i enlighet med utredningens direktiv, omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att rätten att ta del av allmänna handlingar även ska gälla handlingar hos huvudmän för fristående skolor. Huvudmännen ska vid tillämpning av OSL jämställas med myndigheter. Friskolorna ska även omfattas av kravet att registrera allmäna handlingar.

Vidare föreslås att de kommunala arkivmyndigheterna ska vara arkivmyndighet för arkiven hos huvudmännen för fristående skolor och därmed även utöva tillsyn över friskolor i den egna kommunen. Det blir möjligt för kommunen att meddela föreskrifter om arkivvård samt att meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och förvaring av arkiven från friskolor.

Utredningen föreslår att bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2017 och att handlingar som kommit in till de fristående skolorna före denna dag inte ska omfattas av den nya regleringen.

Utredningen har varit ute på remiss (till februari 2016). Någon proposition har än inte kommit och hur slutresultatet blir återstår att se.

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat