Enligt förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108) ska en utbildningsanordnare lämna elevers betygshandlingar och intyg för utbildningen till elevernas respektive hemkommuner (6 kap. 17§).

Det är alltså elevens hemkommuns kommunala vuxenutbildningsenhet som är mottagare av utbildningsanordnarens betygshandlingar. Vuxenutbildningsenheten ska sammanställa betygen i en betygskatalog. Rektor ansvarar för att betygskatalog förs. Den som slutfört kurser inom kommunal vuxenutbildning ska kunna få utdrag ur betygskatalogen och ett enskilt betyg och intyg kunna sammanställas.

Observera att överlämnande av betygshandlingar från enskilda utbildningsanordnare inom grund- och gymnasieskolor (friskolor) sker med stöd av skollagen 29 kap § 18. Slutbetyg från grundskolor eller de betygsdokument eleven får från fullföljd gymnasieutbildning (t ex examensbevis) bör överlämnas till den kommunal arkivmyndigheten i den kommun där friskolan är belägen. Läs mer i SKL:s cirkulär 12:9

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat