Sedan den 1 juli 2013 finns alla regler om kamera√∂vervakning samlad i en och samma lag kamera√∂vervakningslagen (SFS 2013:460). I ¬ß 32 anges att:

"Bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde får bevaras under högst två månader, om inte länsstyrelsen beslutar om en längre bevarandetid.

Bild- och ljudmaterial från kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde får inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med övervakningen.

När bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning inte längre får bevaras ska det omedelbart förstöras."

Detta innebär alltså att för inspelningar som sker på en plats där allmänheten har tillträde, t ex på en skola, så ska dessa i normalfallet förstöras senast två månader efter inspelningen skett.

Läs mer i Datainspektionens informationsfolder. Du hittar lagtexten här.