Dokumentplanen/dokumenthanteringsplanen ger myndigheten nödvÀndig kontroll och överblick över sina allmÀnna handlingar, underlÀttar arkivfunktionens arbete och förbÀttrar allmÀnhetens möjligheter att Ätersöka och ta del av information.

Behovet av informationsplanering och dokumentkontroll

Dokumenthanteringen Àr en stödprocess. Förvaltningar och bolag behöver dokument som verifierar beslut och transaktioner och som gör det möjligt att bedriva en uthÄllig verksamhet med krav pÄ kvalitet. Krav pÄ en medveten dokumenthantering med syfte att Ästadkomma autentiska dokument som tillgodoser verksamhetsnyttan (affÀrsnyttan) uttrycks först och frÀmst i den internationella standarden för dokumenthantering (SS-ISO 15489) och i underliggande standard för metadatahantering (SS-ISO 23081).
Kommunala förvaltningar och bolag lever dÀrtill i en sektor dÀr de mÄste leva upp till krav i vÄr offentlighetslagstiftning, frÀmst tryckfrihetsförordningens regler om allmÀnna handlingar, offentlighets- och sekretesslagens krav pÄ registrering m m av allmÀnna handlingar samt arkivlagen.

Det Àr inte möjligt att leva upp till dessa krav utan ett planerings- och kontrollinstrument av det slag som dokumentplanen utgör. Behovet av ett kontrollinstrument förstÀrks av det moderna informationssamhÀllets arbetsvillkor dÀr information lagras i olika format, pÄ olika medier och pÄ skiftande platser.

Lagrad information representerar en vÀxande kostnadsfaktor. Om informationsförvaltningen kÀnnetecknas av brist pÄ överblick och struktur skapas ineffektivitet i kÀrnverksamheten. I en modern förvaltning mÄste dokumenthanteringen ha sÄdan ordning och struktur att den fyller kravet pÄ snabbhet och effektivitet. Det mer genomarbetade sÀkerhetsarbete med inslag av kvalitetssÀkring som gör sig gÀllande i förvaltningar och affÀrsliv leder ocksÄ till krav pÄ bÀttre informationssÀkerhet.

God dokumenthantering Àr alltsÄ en frÄga om verksamhetsnytta, rÀttslig kvalitet, ekonomi och tjÀnstekvalitet. Genom att utarbeta en dokumentplan med instruktioner och hanteringsanvisningar kan myndigheten kvalitetssÀkra sin dokumenthantering och Ästadkomma en medveten och organiserad "informationsförvaltning".

Vad en dokumenthanteringsplan kan innehÄlla

En dokumentplan som uppfyller de krav som berördes inledningsvis bör för det första redovisa alla allmÀnna handlingar i deras processuella sammanhang. Av planen bör sÄledes framgÄ vilka verksamheter och processer som existerar och vilka dokument som hanteras i dessa, hur handlingsslag och handlingstyper registreras, vilka som skyddas av sekretess, medium, format och lagringsformer, vilka handlingar som gallras och vilka som bevaras för framtiden, format vid bevarande, eventuellt Àven metadata.

Ansvars- och arbetsfördelning

NÀr man utarbetar dokumenthanteringsplaner Àr det naturligt att anvÀnda sig av den kompetens som finns inom aktuell förvaltning. Kommunarkivet har vana vid att utreda gallringsfrÄgor och tillfrÄgas dÀrför vanemÀssigt nÀr det gÀller gallring och gallringsfrister, men det finns en grundlÀggande ansvarsfördelning mellan arkivmyndigheten och övriga myndigheter som man bör tÀnka pÄ:
Den arkivbildande myndigheten ansvarar för verksamheten som sĂ„dan och har dĂ€rmed det fulla ansvaret för att verksamheten dokumenteras pĂ„ ett bra sĂ€tt. I ansvaret ligger att avgöra vilken information som ska dokumenteras, i vilken form den bör dokumenteras samt hur lĂ€nge och pĂ„ vilket medium sĂ„dan dokumentation mĂ„ste finnas tillgĂ€nglig. Även om man för dessa saker anvĂ€nder sig av juridisk och arkivmĂ€ssig expertis sĂ„ stannar ansvaret hos den arkivbildande myndigheten. Initiativet pĂ„ detta omrĂ„de liksom den sakliga kompetensen betrĂ€ffande gallringsfristers lĂ€ngd m m mĂ„ste med andra ord i första hand komma frĂ„n den arkivbildande myndigheten/det kommunala företaget.

Merparten av de handlingar som produceras av myndigheterna Àr allmÀnna handlingar, men det Àr bara en del av handlingarna som har sÄdant vÀrde att de bör bevaras för framtiden. Arkivmyndighetens viktigaste uppgift Àr att urskilja dessa handlingar, ge rÄd om lÀmpliga förvaringsmedier för handlingarna samt, nÀr de överlÀmnats till arkivmyndigheten, svara för den fysiska förvaringen och vÄrden av handlingarna och hÄlla dem tillgÀngliga för allmÀnhet och forskare.
Den ansvarsfördelning som nu beskrivits bör genomsyra arbetet med dokumentplaner. Medverkan frÄn myndighetens egen personal Àr inte bara önskvÀrd utan en förutsÀttning för ett lyckat resultat.

Dokumentplaner: exempel pÄ arbetsgÄng

1. Val av projektgrupp, planering av arbete

Arbetet mÄste baseras pÄ direktiv frÄn förvaltningsledningen och genomförs lÀmpligen i projektform. Till ett sÄdant projekt knyts bÄde ansvariga befattningshavare och personer som har att svara för uppgiftsinsamlandet - arkivredogörare och andra nyckelpersoner frÄn olika grenar av förvaltningen. Det ter sig naturligt att en representant för kommun-/landstingsarkivet deltar som sakkunnig, men formerna för detta engagemang kan variera. Projektgruppen bör inom sig utse en sekreterare som svarar för minnesanteckningar, samordning och slutgiltigt förslag till dokumentplan. Arbetet bör tidsplaneras.

2. KartlÀggning av verksamheter och aktiviteter (verksamhetsanalys)

Processerna identifieras i en verksamhetsanalys av det slag som anvisas i Riksarkivets anvisningar för statliga myndigheter – se RA-FS 2008:4 med tillhörande Regelkommentarer. ArbetsgĂ„ngen kan vara följande:

  • Översiktlig analys, beskrivning av uppdrag och verksamheter
  • Beskrivning av lednings- och stödprocesser
  • Beskrivning av kĂ€rnprocesserna inom varje verksamhets(sgren)
  • Beskrivning av de processer och underprocesser som krĂ€vs för att kĂ€rnprocesserna ska realiseras
  • Beskrivning av aktiviteter inom utvalda processer (vid behov)
  • KartlĂ€ggning av dokument och data som tillhör varje process

Typer av processer

  • Ledningsprocesser/ledningsstödjande processer: planering, uppföljning, utveckling, kompetensförsörjning, finansiering, policy och strategier etc.
  • Stödprocesser: innefattar aktiviteter som mĂ„ste pĂ„gĂ„ för att kĂ€rnprocesserna ska kunna hĂ„llas igĂ„ng. Exempel: personalredovisning, ekonomisk redovisning och fastighetsförvaltning.

KÀrnprocesser/kundprocesser: aktiviteter för genomförandet av myndighetens egentliga uppgifter - planering av Àldreomsorg, gatuunderhÄll, lÀgenhetsförmedling, beslut om bygglov m m.

3. Systemdokumentation

Om IT-system innehÄller uppgifter som ska bevaras bör dokumentation ske i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling, RA-FS 2009:1-2. Observera; det Àr inte kommunarkivet som ska upprÀtta denna dokumentation utan den enhet som ansvarar för verksamhetssystemet.

4. KartlÀggning av dokument

KartlÀggningen bör göras inom förvaltningen, av den person som svarar för aktiviteten. KartlÀggningen kan göras som en enkel upprÀkning av de handlingar som förekommer inom varje aktivitet. I första steget bör alla steg i processen, alla slag av handlingar, tas med i kartlÀggningen Àven de som kan förefalla betydelselösa.

En dokumentplan Àr en plan för samtliga allmÀnna handlingar, oavsett medium. I vissa aktiviteter förekommer Àven bilder, ljudupptagningar m m - Àven de ska kartlÀggas.

NÀr det gÀller innehÄllet i IT-system och databaser som tillhör dessa mÄste man först bestÀmma vilka som innehÄller information vÀrd att bevara. Ur dessa redovisas de rapporter som tas ut regelbundet i form av s k fÀrdiga dokument. Det som dokumenteras i dokumentplanen Àr sÄledes inte hela informationsflödet inuti verksamhetssystemet utan de sammanstÀllningar av information som myndigheten anvÀnt sig av.

5. Registrering av övriga dokumenthanterande uppgifter

Dokumentplanen kompletteras nu med uppgifter av det slag som nÀmndes inledningsvis.

6. Beslut om dokumenthanteringsplan

Nya dokumenthanteringsplaner ska alltid faststĂ€llas av den myndigheten/nĂ€mnden som planen rör eller av den myndighet som fullmĂ€ktige faststĂ€llt i de lokala föreskriftrna. Detta kan innebĂ€ra att redovisning av nytillkomna handlingstyper med föreslagen gallringsfrist, handlingar som fĂ„tt en förĂ€ndrad hantering (rutiner som t ex digitaliserats) understĂ€lls nĂ€mndens beslut. SmĂ€rre förĂ€ndringar/revideringar behöver dock inte antas av nĂ€mnd om det inte medför en förĂ€ndring av gallringfrist.

Inför ett beslut ska alltid samrÄd ske med arkivmyndigheten.

7. Dokumenthanteringsplanens gilitighetstid

En plan ska visa pÄ ett aktuellt lÀge. En plan som antas i nÀmnden bör gÀlla frÄn ett Ärsskifte dÄ det blir enklare att hantera gallringsfrister. En dokumenthanteringsplan har en viss gilitghetstid och gÀller fram tills dess att det kommer en ny version. En helt ny version tas fram vid större förÀndringar eller dÄ revideringar i planen Àr mÄnga.

De gallringsfrister som anges i en dokumenthanteringsplan ska tillÀmpas pÄ handlingar som inkommer eller upprÀttas under de Är som planen gÀller. InnehÄllet i en plan kan i delar tillÀmpas retroaktivt men detta ska i sÄdana fall sÀrskilt anges i beslutet.