Här publicerar vi äldre nyheter. Sidan kan vara tom men håll gärna utskik här för äldre nyheter som är av särskilt värde.

Genom ett tillägg, som börjar gälla 2011-01-01, i tryckfrihetsförordningen är
säkerhetskopior/backuper inte allmänna handlingar. Frågan utreds i proposition 2009/10:58.
I propositionen föreslås dessutom att bestämmelsen om sekretess för uppgifter
på de s.k. tsunamibanden ska fortsätta att gälla. Sekretessen bör gälla i högst
sjuttio år. Vidare justeras bestämmelsen med anledning av den föreslagna
definitionen av begreppet säkerhetskopia i tryckfrihetsförordningen.

Utdrag ur tryckfrihetsförordning, kapitel 2:

10 § Handling som förvaras hos en myndighet endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för
annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten.

Som allmän handling anses inte handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa
information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för
automatiserad behandling av information (säkerhetskopia). Lag (2010:1342).

Länk till proposition

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat