• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Förslag till nya författningar är ute på remiss

2021-10-12

Riksarkivet har skickat ut förslag till nya författningar om krav på framställningen av elektroniska och allmänna handlingar! Remissen omfattar två författningsförslag. Det ena förslaget ska ersätta ...

Riksarkivet anordnar digitala frukostmöten

2021-03-17

Riksarkivet har de senaste åren genomfört dialogmöten med landets arkivsektor och andra intressenter utifrån den arkivutredning som genomfördes 2017-2019 och de förslag som presenterades i betänkandet...

Seminarium om att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter

2020-10-29

Den 27 oktober 2020 anordnade Samrådsgruppen ett webbsänt seminarium - Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter. Tag del av föreläsarnas presentationer  Samrådsgruppen ha...

De samhällsviktiga arkiven - webbsänd seminarieserie från Riksarkivet

2020-09-18

De samhällsviktiga arkiven” är namnet på en seminarieserie från Riksarkivet med fokus på demokrati, att dokumentera det extraordinära, informationssäkerhet och arkivförvaltning. För att möta vår tids...

Gallringsråd för överförmyndare - nytt gallringsråd utkommet

2020-07-05

Nu har ett nytt gallringsråd publicerats. Du kan hämta gallringsrådet på den här sidan eller beställa som tryck från SKR.

"Härifrån till evigheten" - nu har arkivutredningen kommit

2020-01-14

Nu har arkivutredningen kommit med sitt betänkande "Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv" (SOU 2019:58). Tag del av utredningens förslag

Ändra gallringsfrist för räkenskapsinformation

2019-11-21

Lagen om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft 1 januari 2019 vilket påverkar gallringsfristen för räkenskapsinformation. Med anledning av detta utkommer här ett tillägg till Bevara eller ...

Riksarkivets regler om arkivredovisning

2019-09-23

RA-FS 2019:2, nya föreskrifter om arkiv hos statliga myndigheter - omtryck av RA-FS 1991:1 med ändringsförfattningar Riksarkivet har genom ett omtryck av RA-FS 1991:1 beslutat nya föreskrifter och al...

Bokföring och arkivering

2019-03-01

Med anledning av att gallringsfristen för räkenskapsinformation har ändrats i lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) så har Rådet för kommunal redovisning (RKR) utkommit med en re...

PM om införande av offentlighetsprincipen i börsnoterade skolföretag

2019-02-25

Nu finns en promemoria om införande av offentlighetsprincipen i börsnoterade företag. PM om offentlighetsprincipen hos skolföretag PM:et är skickad på remiss. Svar ska vara inne senaste 3 maj.

Måste vi radera alla personuppgifter nu? - om datakyddslagen och arkivlagen

2018-04-09

Regionarkivet i Västa Götalandsregionen och Göteborgs stad har tagit fram informationsmaterial om arkivlagen och dataskyddslagen/DSF som börjar gälla i maj. Begripligt och mycket snyggt! {phocadownlo...

Offentlighetsprincipen i fristående skolor

2018-03-12

Utredningen Ökad insyn i fristående skolor SOU 2015:82 har nu resulterat i en lagrådsremiss. I lagrådsremissen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av allmä...

Hantering av privata vårdgivares journaler

2017-09-27

Samrådsgruppen har tidigare gett ut en vägledning gällande hantering av enskilda vårdgivares patientjournaler. 2016 påbörjades arbetet med att uppdatera vägledningen. Under arbetets gång har det blivi...

Överklagande av IVO:s beslut om omhändertagande av journaler

2017-05-15

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade 2015 om att regionarkivet i Halland skulle omhänderta ett journalarkiv från ett företag som bytt verksamhetsinriktning från att bedriva hälso- och...

Rapport från Riksrevisionen om digitalisering

2016-07-01

Riksrevisionen har utkommit med en granskning av offentlig sektors digitalisering. Rapporten (RIR 2016:14) innehåller bland annat intressanta kommentarer och synpunkter på statliga myndigheters o...

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Välkommen till Samrådsgruppen

2019-05-02

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Regioner. Vi främjar samverkan mellan stat, kommuner och regioner inom arkivområdet, för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn. SKA ger ut skriften Bevara eller gallra...

Samrådsgruppens möten 2021

2019-03-01

23 februari, digitalt möte 11 mars, extrainsatt möte om verksamhetsplanering 2021 25 maj, digitalt möte 14-15 september i Vadstena 16 november, Riksarkivet

Hälso- och sjukvård

2018-05-08

Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 6. Rådet berör hantering av patientjournaler och handlingar inom bl a följande områden: Mödrahälsovård Barn- och skolhälsovård Läkemedelshantering Avvikelser och anmälningar inom vården (Lex Maria) Tandvård Ny upplaga av gallringsråd nummer 6, 2014 Nu finns en ny upplaga av Bevara eller gallra -...

Kommunal klassificeringsstruktur

2018-03-19

Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Målet var att utarbeta en hierarkiskt uppbyggd klassificeringsstruktur för verksamheter inom kommuner, landsting och regioner. Strukturen...

Kartor och ritningar

2017-11-17

Information om bevarande och gallring av kartor och ritningar för kommuner, landsting och regioner hittar man i Gallringsråd nummer 4. Ny upplaga av Gallringsråd nummer 4, 2017 Nu finns en ny upplaga av Bevara eller gallra - råd om kartor och ritningar. Tryckt skrift kan beställas hos Cecilia Schyberger 08-452 7835.Ladda ner    

Föreskrifter om arkivvård (arkivreglemente)

2016-02-18

Det viktigaste instrumentet för landstingens och kommunernas arkivvård är de egna lokala föreskrifterna (arkivreglementen), som reglerar ansvarsfrågor kring arkivvården. Arkivreglementena utfärdas med stöd av 16 § arkivlagen, som ger fullmäktige möjlighet att utfärda mer detaljerade föreskrif­ter för den egna kommunens eller det egna landstingets arkivvård. År 1991 utkom första gången råd  i...

Kommunal samverkan och arkivlagen

2016-02-18

Kommunalförbund Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över vården av kommunala angelägenheter till ett sådant förbund. Inom t ex räddningstjänsten är detta vanligt. Förbundet styrs av en förbundsordning som ska antas av förbundsmedlemmarna (de kommuner/landsting som ingår i kommunalförbundet). Se vidare kommunallagen 3 kap. 20§ ff. Kommunalförbundets beslutande församling kallas...

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

2016-02-18

Om registrering, sekretess och PuL Allmän handling Betydelse När är en handling allmän? Inkommen Upprättad Omhändertagen för arkivering Förvarad Vad är en myndighet? Krav på registrering Offentlighetsansvar och PuL-ansvar Personuppgiftslagens bestämmelser kontra arkivlagens Sekretess Sekretessens omfång Överföring av sekretess Sekretessprövning vid utlämnande Förbehåll vid utlämnande Tillhandahållande hos enskilda organ Kopiering (2010) Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter baseras på grundlagsskyddade regler i tryckfrihetsförordningens 2:a kapitel. Dessa...

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat

SKR-logora-logo